Başak Çalı

1945’ten beri Kamu Hukukunun küresel boyutlarında ciddi bir genişleme ve derinleşme gözlenmektedir. Kamu Hukukunu ilgilendiren birçok alandaki uluslararası ve bölgesel sözleşmelerin giderek artan bir hızla devletler tarafından kaleme alınması ve onaylanmasının yanısıra dünyadaki Kamu Hukuku sistemlerinin giderek birbirine benzer sorunlarla karşılaşmaları ve benzer çözümler ortaya koymaları söz konusudur. Anayasa Mahkemelerinin sayısında önemli artış gözlenmekte ve mahkemeler arası yatay iletişimlerin çoğalması ile Kamu Hukukunun ortak küresel boyutlarına giderek daha fazla vurgu yapılmaktadır. Buna ek olarak, son on yılda karşılaştırmalı Kamu Hukuku alanında yapılan araştırma ve yayınlarda ciddi bir artış gözlemlenmiş, örneğin 2014 yılı içerisinde bu araştırmalara önayak olmak ve kuramsal tutarlılıklarını arttırmak için Uluslararası Kamu Hukuku Derneği kurulmuştur. Uluslararası Hukuk ve Kamu Hukuku arasındaki çizgi iki alanın kesişim noktalarının giderek artması sebebi ile gittikçe belirsizleşmektedir. Bu kuramsal, yöntemsel ve ampirik yeniliklere ve bakış açılarına ihtiyacı daha acil ve önemli kılmaktadır.

Kamu Hukukunun tüm alt dallarında (örneğin, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Çevre Hukuku, İdare Hukuku) kendini hissettiren bu genişleme ve derinleşme hareketi beraberinde önemli bir disiplinlerarası kuramsal, karşılaştırmalı ve uygulamaya yönelik bir araştırma programı getirmektedir:

  • Küresel Kamu Hukuku ne demektir?
  • Küresel Kamu Hukuku geleneksel Kamu Hukukundan nasıl farklılıklar göstermektedir?
  • Kamu Hukukunda küreselleşmenin etkileri araştırma yöntemlerini ve kuramsal alt yapıyı nasıl dönüştürmektedir?
  • Değişik yerel hukuk sistemlerinde karşılaştırmalı ve uluslararası Kamu Hukukunun neden farklı etkileri olmaktadır?
  • Küresel Kamu Hukuku, hukuk eğitimini nasıl etkilemelidir?
  • Küresel kamu hukunun uygulayıcılar açısından önemi ve anlamı nedir?

Bu temel araştırma soruları KÜREMER tarafından yapılacak araştırma ve faaliyetlerde yol gösterici olacaktır. Bu sorular ışığında KÜREMER’in temel hedefleri, Kamu Hukuku disiplinlerinin alanına giren Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, karşılaştırmalı İdare Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku, insan haklarının iş dünyasında ve ticari ilişkilerde uygulanması, Uluslararası Ceza Hukuku, karşılaştırmalı yasama ve yargı çalışmaları ve ekonomik Kamu Hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemektir.